„Kokybės krepšelis“ – galimybė tobulėti

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija prieš dvejus metus įsitraukė į Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „KOKYBĖS KREPŠELIS“. Ugdymo įstaiga pateko į stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašą, atitiko „Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos apraše“ nustatytus kriterijus ir, jai skirtos tikslinės projekto lėšos veiklos tobulinimo planui įgyvendinti. Mokyklos veiklos tobulinimo planas buvo parengtas remiantis turimais mokinių pasiekimų rezultatų, išorinio vertinimo ataskaitos ir kitais duomenimis.

Progimnazijos bendruomenės sutarimu išsikėlėme tikslą – siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos emociškai saugioje, novatoriškoje, ugdymą per patirtis skatinančioje aplinkoje. Įgyvendinant vieną iš uždavinių, suplanavome tobulinti mokinių kalbinio, medijų ir informacinio, matematinio-finansinio, gamtamokslinio raštingumo įgūdžius. Tuo tikslu įsigijome šiuolaikines mokymosi priemones: interaktyvius ekranus, nešiojamus ir planšetinius kompiuterius, knygų skaitykles, papildėme bibliotekos fondus grožine ir dalykine literatūra, atnaujinome bibliotekos-skaityklos zoną, sukūrėme skaitymui skirtas erdves, įkūrėme IT laboratoriją, įrengėme 3D klasę, novatorišką inžinerinę klasę. Atnaujintoje aplinkoje, naudojantis šiuolaikiniais mokymosi įrankiais, organizavome mokiniams skirtas veiklas. Vyko konkursai, projektai, akcijos, dalykinės savaitės, integruotos pamokos, kūrybinės dirbtuvės, popietės, parodos, konferencijos, mokiniams skirtos konsultacijos, vestos paskaitos mokinių  tėvams. Tobulinti patyriminio mokymosi bendradarbiaujant įgūdžius mokiniai galėjo naujose edukacinėse erdvėse: „Medžių alėja“, „Vitaminų namai“, „Vabzdžių viešbutis“, „Žiemos sodo klasė“. Tuo tikslu organizavome patyriminio ugdymo dienas, kurių metu mokiniai įgijo naujų įgūdžių, praktinių žinių taikymo gebėjimų. Mokinių sceninio šokio tradicijoms puoselėti įsigijome tautinius kostiumus, praplėtėme mokinių  galimybes vykdyti menines-terapines, technologijų veiklas. Pozityvų bendravimą, bendradarbiavimą ir geresnių mokymosi rezultatų siekti motyvuojančiai aplinkai kurti įsteigta daugiafunkcinė ugdymo(si) erdvė, multisensorinis kambarys, atnaujinta progimnazijos vaizdo, garso ir apšvietimo įranga, organizuoti renginiai pozityviai emocinei aplinkai kurti. Sudarant sąlygas mokiniams saugiai jaustis, įrengtos vaizdo stebėjimo ir fiksavimo kameros. Priemonės ir užsiėmimai, skirti specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, paįvairino jų ugdymą, stiprino bendravimo įgūdžius, mokė pažinti ir valdyti emocijas, spręsti konfliktus.

Suvokėme projekto veiklų sklaidos svarbą ir ją vykdėme. Dalijomės patirtimi  su kitų mokyklų mokinių ir mokytojų bendruomenėms, – organizavome seminarą, diskusiją, mokinių ir mokytojų konferencijas, renginius miesto bendruomenei, socialiniams partneriams, dalijomės mokytojų sukurtomis metodinėmis priemonėmis viešojoje erdvėje, skelbėme straipsnius progimnazijos elektroniniame tinklapyje, miesto spaudoje. Vykdant projektą „Kokybės krepšelis iškilo ir iššūkių. Dėl pandemijos ir nuotolinio mokymo, neįvykdžius kai kurių suplanuotų veiklų, pasinaudojome galimybe 6 mėnesiams pratęsti projekto vykdymo laiką ir tikslinome veiklos tobulinimo planą.

Progimnazijoje padaryta pažanga per dvejus metus bus matuojama atliekant įsivertinimą ir pateikiant galutinę veiklos tobulinimo ataskaitą, tačiau jau šiandien galima pasakyti, kad „Kokybės krepšelio“ suteiktos galimybės turėjo teigiamą poveikį progimnazijoje besimokantiems mokiniams. Gerėjo mokinių asmeniniai mokymosi pasiekimai tobulinti išsikeltose srityse, stiprėjo asmeninės ir dalykinės kompetencijos, mokiniai įgijo praktinių medijų raštingumo įgūdžių kurdami medijų produktus, pristatymus, mokėsi priimti finansinius sprendimus, mokymasis per patirtis suteikė praktinių žinių taikymo gebėjimų.   

Dvejus su puse metų trukęs projektas „Kokybės krepšelis“ baigėsi, tačiau progimnazijoje užkurtas mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimo variklis ir toliau veiks, numatome tęsti pasiteisinusias veiklas, naudoti šiuolaikiškas erdves ir įsigytas priemones. Sukurtos aplinkos leis organizuoti mokinių visuminį raštingumą gerinančias, patyriminio mokymosi bendradarbiaujant veiklas, bus organizuojami bendruomenę buriantys renginiai, puoselėjamos bendradarbiavimo su socialiniais partneriais tradicijos, vykdoma patirties sklaida.   

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Garozienė