Apie mokyklą

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija – pradinio ir pagrindinio ugdymo 1-os dalies programas įgyvendinanti ugdymo įstaiga. 2019–2020 m. m. progimnazijoje mokosi 978 1–8 klasių mokiniai. Mokiniai kasmet aktyviai dalyvauja įvairiuose dalykiniuose konkursuose, olimpiadose, akcijose, progimnazijos tradiciniuose renginiuose. Mokykla išsiskiria geru socialiniu kontekstu, lyderystės ir kūrybiškumo ugdymu, masiniais renginiais, iniciatyviu jaunu pedagoginiu kolektyvu, stipriu tapatumo jausmu, gerais bendruomenės santykiais. Progimnazijoje dirba 80 mokytojų ir visi pagalbą teikiantys specialistai (socialinis pedagogas, spec. pedagogas, logopedas, psichologas). Kiekvienais metais atliekamas progimnazijos veiklos įsivertinimas.


Klaipėda „Verdenė“ progymasium is an educational institution impelementing the primary education and the first part of lower secondary education. In the schoolyear 2019-2020 there are 978 students of 1-8 grades. Every year students actively take part in various contests, activities and traditional school events. This institution is characterised by good social context, education of leadership and creativity, major events, young and active colectivity, strong sense of identity and close community relationship. There are 80 teachers, a social pedagogue, a special pedagogue, a speech therapist and a psychologist. Every year the school carries out a self-evaluation.


Misija

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija – pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies, neformaliojo vaikų švietimo ir mokinių darnios lyderystės programas įgyvendinanti, sąmoningą pilietinės bendruomenės narį išugdyti siekianti institucija.

Vizija

Moderni, atvira pozityviai kaitai, darnios lyderystės idėjas puoselėjanti, ugdanti savarankišką, atsakingą, pilietišką asmenybę ugdymo įstaiga.


50-ojo progimnazijos jubiliejaus šventė

Video nuoroda


„Verdenės“ daina

Prabudęs gaivus ryto vėjas

Nubėga linksmai per laukus,

Ištryškusi „Verdenė“

Jį lydi upeliu.

Tą jauną, gaivų šėlsmą

Pagavome ir mes,

Todėl visi keleliai

Mokyklon visad nuves.

 

Priedainis:

„Verdene“, mūsų tu šaltinis,

Ištryškęs iš gerų širdžių.

Lydėk, almėk, pradžiugink širdis,

Kad būtumėm pilni jėgų.

 

Kas rytą bėgame mokyklon,

Vis einame ieškot,

Juk mūsų jaunos širdys

Taip trokšta viską sužinot.

Skip to content