Tvarkos

Priėmimo tvarka

Informacija dėl priėmimo į mokyklas 2022‒2023 mokslo metams

Įsakymas dėl priėmimo į mokyklas organizavimo 2024 metais priemonių plano patvirtinimo
Klasių ir mokinių skaičius Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2024–2025 mokslo metams
Sprendimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų nustatymo
Sprendimas dėl priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo

Informacija dėl nemokamo maitinimo

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašas
Lietuvos respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas
Sprendimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 12 d. sprendimo nr. T2-90 „dėl socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos mokinių turizmo renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
Smurto ir priekabiavimo Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijoje prevencijos politika
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos kultūros paso paslaugų įgyvendinimo tvarkos aprašas
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos savarankiško mokymosi tvarkos aprašas
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei tėvų informavimo tvarkos aprašas
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo tvarka
Asmens duomenų apsaugos taisyklės
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos lankomumo tvarkos aprašo 1 priedas


Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos darbo tvarkos taisyklės
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei tėvų informavimo tvarkos aprašas
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos individualios mokinio pažangos ir pasiekimų pamatavimo tvarkos aprašas
Individualios mokinio pažangos ir pasiekimų pamatavimo tvarkos aprašo priedai
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos patyriminio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 5–8 klasių mokiniams
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos bendruomenės etikos kodeksas
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos gabių ir talentingų mokinių ugdymo ir skatinimo tvarkos aprašas

Skip to content