Pranešėjų apsauga

Informuoti apie galimus korupcinio pobūdžio pažeidimus galite:
► Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos el. paštu korupcija@verdenesprogimnazija.lt
► Klaipėdos m. savivaldybėje anoniminiu pasitikėjimo telefonu (8 46) 21 78 88, el. paštu: antikorupcija@klaipeda.lt
► Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT): visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333, el. paštu: pranesk@stt.lt
► Apie pažeidimą arba apie galimą pažeidimą praneškite laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti nurodyta:

 • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
 • sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
 • vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė kiti kontaktiniai duomenys;
 • jei įmanoma, pateikite bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.
  Informacija apie pažeidimus teikiama dėl:
  • Pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
  • Pavojaus aplinkai;
  • Kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
  • Neteisėtos veiklos finansavimo;
  • Neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
  • Neteisėtu būdu įgyto turto;
  • Padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
  • Kitų pažeidimų.
  Teisės aktai, reglamentuojantys pranešėjų apsaugą:
  • Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“
  Informacija apie gautus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos pranešimus:
  2023 m. – negautas nei vienas pranešimas.
Skip to content